راهیان ارشد-انتشارات آزاده | ویژه کارشناسی ارشد | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

پیشخوان آخرین کتاب های منتشره

توضیحات| نمایش:۲۷۴
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۴۵۳
آمار , سنجش واندازه
توضیحات| نمایش:۳۴۵
رشد حرکتی
توضیحات| نمایش:۷۵۸
سیستم عامل
توضیحات| نمایش:۷۸۰
یادگیری حرکتی
توضیحات| نمایش:۸۷۰
عملیات واحد2
توضیحات| نمایش:۷۱۵
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۶۲۴
تحلیل و طراحی
توضیحات| نمایش:۲۱۴۶
اصول ومبانی مدیریت
توضیحات| نمایش:۷۳۵
طراحی جداگرلرزه ای