کارشناسی ارشد

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۴۳۹۱
مدیریت بازاریابی
توضیحات| نمایش:۳۶۱۰
GMAT استعداد و
توضیحات| نمایش:۲۹۲۲
اقتصاد خرد
توضیحات| نمایش:۵۶۸۰
اقتصاد خرد
توضیحات| نمایش:۳۸۹۸
اقتصاد کلان
توضیحات| نمایش:۳۳۶۴
آمارواحتمال
توضیحات| نمایش:۳۵۹۱
ریاضیات
توضیحات| نمایش:۴۹۷۹
مدیریت مالی
توضیحات| نمایش:۷۴۱۶
اصول مدیریت و
توضیحات| نمایش:۷۵۲۰
حسابداری مالی و
توضیحات| نمایش:۴۹۹۸
استعداد و آمادگی
توضیحات| نمایش:۹۳۵۸
تئوری های مدیریت
توضیحات| نمایش:۵۲۱۲
فرهنگ لغات مدیریت
توضیحات| نمایش:۹۰۱۸
مدیریت تولید و
توضیحات| نمایش:۵۵۳۴
ریاضی عمومی 1