کارشناسی ارشد

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۴۴۸۲
مدیریت بازاریابی
توضیحات| نمایش:۳۷۲۳
GMAT استعداد و
توضیحات| نمایش:۵۸۰۸
اقتصاد خرد
توضیحات| نمایش:۳۹۹۴
اقتصاد کلان
توضیحات| نمایش:۳۴۳۹
آمارواحتمال
توضیحات| نمایش:۳۶۷۷
ریاضیات
توضیحات| نمایش:۵۰۹۰
مدیریت مالی
توضیحات| نمایش:۷۵۰۳
اصول مدیریت و
توضیحات| نمایش:۷۷۰۳
حسابداری مالی و
توضیحات| نمایش:۵۰۹۵
استعداد و آمادگی
توضیحات| نمایش:۹۵۴۷
تئوری های مدیریت
توضیحات| نمایش:۵۲۸۵
فرهنگ لغات مدیریت
توضیحات| نمایش:۹۱۳۸
مدیریت تولید و
توضیحات| نمایش:۵۶۲۵
ریاضی عمومی 1