کارشناسی ارشد

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۹۴۸
آسیب شناسی و حرکات
توضیحات| نمایش:۶۱۷۸
زبان تخصصی تربیت
توضیحات| نمایش:۳۷۵۶
رشد حرکتی کتاب نهم
توضیحات| نمایش:۵۰۵۰
یادگیری حرکتی کتاب
توضیحات| نمایش:۶۹۹۵
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۳۱۱۳
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۶۸۷۵
سنجش و اندازه گیری
توضیحات| نمایش:۴۵۷۷
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۳۶۴۷
بیومکانیک فنون