راهیان ارشد-انتشارات آزاده | انتشارات | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کارشناسی ارشد

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۸۰۶
آمار , سنجش واندازه
توضیحات| نمایش:۵۵۹
رشد حرکتی
توضیحات| نمایش:۱۰۳۴
یادگیری حرکتی
توضیحات| نمایش:۱۷۰۵
آسیب شناسی و حرکات
توضیحات| نمایش:۸۳۷۷
زبان تخصصی تربیت
توضیحات| نمایش:۱۰۷۴۱
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۳۸۵۶
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۶۳۳۱
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۴۴۲۲
بیومکانیک فنون