کارشناسی ارشد

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۱۰۱۷
آسیب شناسی و حرکات
توضیحات| نمایش:۶۴۲۱
زبان تخصصی تربیت
توضیحات| نمایش:۷۵۰۳
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۳۲۳۴
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۷۲۴۲
سنجش و اندازه گیری
توضیحات| نمایش:۴۷۶۹
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۳۷۴۸
بیومکانیک فنون