راهیان ارشد-انتشارات آزاده | انتشارات | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کارشناسی ارشد

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۲۱۷
آمار , سنجش واندازه
توضیحات| نمایش:۲۰۶
رشد حرکتی
توضیحات| نمایش:۳۸۷
یادگیری حرکتی
توضیحات| نمایش:۱۴۹۲
آسیب شناسی و حرکات
توضیحات| نمایش:۷۴۹۹
زبان تخصصی تربیت
توضیحات| نمایش:۹۶۶۵
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۳۶۵۰
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۵۶۸۰
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۴۲۲۶
بیومکانیک فنون