راهیان ارشد-انتشارات آزاده | انتشارات | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کارشناسی ارشد

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۱۸۸۴
آمار , سنجش واندازه
توضیحات| نمایش:۱۷۱۰
یادگیری حرکتی
توضیحات| نمایش:۲۲۷۰
آسیب شناسی و حرکات
توضیحات| نمایش:۹۳۰۲
زبان تخصصی تربیت
توضیحات| نمایش:۱۲۳۳۵
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۴۲۳۱
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۷۲۶۹
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۴۸۵۹
بیومکانیک فنون