کارشناسی ارشد

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۱۰۸۶
آسیب شناسی و حرکات
توضیحات| نمایش:۶۶۱۰
زبان تخصصی تربیت
توضیحات| نمایش:۷۹۷۰
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۳۲۹۲
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۴۹۲۱
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۳۸۲۵
بیومکانیک فنون