کارشناسی ارشد

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۱۷۷
شبکه های کامپیوتری
توضیحات| نمایش:۳۵۴
ریاضیات گسسته
توضیحات| نمایش:۷۹۸
پایگاه داده ها جلد 2
توضیحات| نمایش:۸۰۷
مهندسی نرم افزار
توضیحات| نمایش:۹۷۳
پایگاه داده ها جلد 1
توضیحات| نمایش:۴۲۴۸
سیستم عامل
توضیحات| نمایش:۴۵۶۸
اصول و مبانی مدیریت
توضیحات| نمایش:۸۶۰۸
مدار منطقی
توضیحات| نمایش:۵۵۶۰
مدارهای الکتریکی
توضیحات| نمایش:۷۳۰۱
طراحی و پیاده سازی
توضیحات| نمایش:۱۰۲۷۷
زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۴۶۳۸
انتقال داده ها
توضیحات| نمایش:۲۵۱۷۵
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۱۰۱۹۷
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۴۴۸۸
آنالیز عددی