دکتری

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۱۸۷۱
استعدا تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۲۴۹۴
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۳۴۸۸
آمار , سنجش واندازه
توضیحات| نمایش:۲۳۴۳
رشد وتکامل حرکتی
توضیحات| نمایش:۳۰۰۸
ریاضیات دکتری
توضیحات| نمایش:۲۴۵۱
آمارواحتمال دکتری
توضیحات| نمایش:۴۱۸۹
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۳۱۲۶
یادگیری و کنترل
توضیحات| نمایش:۳۶۹۷
ریاضیات عمومی و
توضیحات| نمایش:۸۸۳۰
استعداد تحصیلی و