راهیان ارشد-انتشارات آزاده | انتشارات | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

دکتری

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۲۸۱۳
استعدا تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۳۶۷۷
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۶۰۵۰
آمار , سنجش واندازه
توضیحات| نمایش:۳۸۳۲
رشد وتکامل حرکتی
توضیحات| نمایش:۴۶۵۲
ریاضیات دکتری
توضیحات| نمایش:۳۶۳۴
آمارواحتمال دکتری
توضیحات| نمایش:۵۵۷۳
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۳۹۷۵
یادگیری و کنترل
توضیحات| نمایش:۴۴۶۳
ریاضیات عمومی و
توضیحات| نمایش:۹۸۵۲
استعداد تحصیلی و