دکتری

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۳۶۲۲
استعدا تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۵۵۹
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۷۷۶
رشد وتکامل حرکتی
توضیحات| نمایش:۵۵۰۳
ریاضیات دکتری
توضیحات| نمایش:۴۴۶۵
آمارواحتمال دکتری
توضیحات| نمایش:۶۳۹۷
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۷۳۸
یادگیری و کنترل
توضیحات| نمایش:۵۲۲۷
ریاضیات عمومی و
توضیحات| نمایش:۱۰۶۳۴
استعداد تحصیلی و