دکتری

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۳۵۴۱
استعدا تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۴۵۶
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۶۶۴
رشد وتکامل حرکتی
توضیحات| نمایش:۵۴۰۷
ریاضیات دکتری
توضیحات| نمایش:۴۳۸۳
آمارواحتمال دکتری
توضیحات| نمایش:۶۲۹۹
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۶۳۵
یادگیری و کنترل
توضیحات| نمایش:۵۱۴۰
ریاضیات عمومی و
توضیحات| نمایش:۱۰۵۵۳
استعداد تحصیلی و