راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | آناليز عددی 1 - جبرخطی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   ریاضی
نام کتاب : آناليز عددی 1 - جبرخطی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
بهزاد خداکرمی - الياس هنگاميان
۷۱۰۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۲۴۲-۵
۱۳۸۹
۴
شوميز
۵۳۶
۱۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۷۰۲
مهندسی هوا فضا ج
توضیحات| نمایش:۸۱۱۸
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۶۷۹۳
مهندسی معدن 1
توضیحات| نمایش:۱۰۳۷۳
مهندسی معدن 2
توضیحات| نمایش:۶۲۷۳
مهندسی معدن 3