راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی مواد کتاب اول | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مواد
نام کتاب : مهندسی مواد کتاب اول
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
رضا جلاليان - رضا خوش منش
ویراستار چاپ سوم مجید رضا زاده ریحانی
۷۱۶۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۳۰۶-۴
۱۳۹۰
۴
شوميز
۷۷۶
۲۱۰,۰۰۰
   استحاله فاز ها / خواص فيزيکی / ترموديناميک شيمی فيزيک- چلد اول

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۷۳۵
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۶۹۸۷
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۵۰۶۰
مهندسی مواد- کتاب
توضیحات| نمایش:۴۶۶۲
مهندسی مواد - کتاب
توضیحات| نمایش:۶۹۵۳
ریاضی عمومی 1 (برای