راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مواد ومصالح | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه هنرهای ساخت و معماری
نام کتاب : مواد ومصالح
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۲۶-۶
۱۳۹۰
۱
شومیز
۵۷۶
۱۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۵۵۱
ایستایی و فن
توضیحات| نمایش:۵۵۸۸
تنظیم شرایط محیطی
توضیحات| نمایش:۶۴۳۰
طراحی فنی 1و اجزاء
توضیحات| نمایش:۳۶۳۴
تاسیسات ساختمان
توضیحات| نمایش:۳۸۱۶
طراحی فنی2 و اجزاء