راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معماری 5 دروس تاریخ و... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : معماری 5 دروس تاریخ و مبانی نظری
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
مهدی پرنا
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۳۸-۶
۱۳۹۱
۵
شومیز
۶۴۶
۲۲۰,۰۰۰
   دروس تاریخ و مبانی نظری

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۲۴۸
معماری 1(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۵۹۵۹
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۴۸۲
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۷۶۱۵
معماری 4(زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۱۱۰۱۸
معماری 6(درک عمومی