راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | یادگیری و کنترل... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   کلیه گروه ها       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : یادگیری و کنترل حرکتی(دکتری)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
کاوس صالحی - دکتر داود حومنیان
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۱۳-۷
۱۳۹۴
۲
شومیز
۴۵۰
۳۰۰,۰۰۰
   مولفین : آقای سید کاوس صالحی رتبه اول کارشناسی ارشد دکتر داود حومنیان عضو هیت علمی دانشگاه تهران