راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | سیستمهای ساختمانی در... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه هنرهای ساخت و معماری
نام کتاب : سیستمهای ساختمانی در معماری
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۲۵۷
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۲۷-۳
۱۳۹۱
۱
شومیز
۶۱۶
۱۶۰,۰۰۰
   ویژه تکنولوژی معماری

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۵۰۹
ایستایی و فن
توضیحات| نمایش:۵۵۴۵
تنظیم شرایط محیطی
توضیحات| نمایش:۶۳۶۴
طراحی فنی 1و اجزاء
توضیحات| نمایش:۳۵۹۶
تاسیسات ساختمان
توضیحات| نمایش:۳۷۷۴
طراحی فنی2 و اجزاء