راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معماری 12(دروس فنی ساختمان... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : معماری 12(دروس فنی ساختمان ایستایی)
book
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۰۶۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۸۹-۵
۱۳۹۳
۲
شومیز
۶۳۲
۲۶۰,۰۰۰
   معماری کتاب دوازدهم: شامل دروس فنی ساختمان ایستایی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۶۹۶
معماری 1(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۱۷۹
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۷۰۵
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۷۸۹۲
معماری 4(زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۱۱۳۴۴
معماری 6(درک عمومی