راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معماری 12(دروس فنی ساختمان... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : معماری 12(دروس فنی ساختمان ایستایی)
book
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۰۶۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۸۹-۵
۱۳۹۳
۲
شومیز
۶۳۲
۲۶۰,۰۰۰
   معماری کتاب دوازدهم: شامل دروس فنی ساختمان ایستایی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۸۴۳
معماری 1(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۲۵۶
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۷۷۹
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۷۹۸۹
معماری 4(زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۱۱۴۶۲
معماری 6(درک عمومی