راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | آمار و احتمال مهندسی صنایع | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   صنایع
نام کتاب : آمار و احتمال مهندسی صنایع
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
نورحسینی
۷۲۸۵
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۳۹۲-۷
۱۳۸۸
۲
شومیز
۵۶۰
۱۱۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۲۹۸
تحقیق در عملیات
توضیحات| نمایش:۶۳۸۴
طرح ریزی واحدهای
توضیحات| نمایش:۵۰۵۹
تئوری های مديريت
توضیحات| نمایش:۶۴۴۰
ریاضی 1 و 2
توضیحات| نمایش:۴۰۳۸
زبان تخصصی انگلیسی