لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : عملیات واحد
book
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی عسکری - احمدرضا تفنگچی
۷۰۵۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۸۴-۰
۱۳۹۲
۶
شومیز
۴۶۴
۳۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۵۰۰۷
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۵۵۱۵
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۱۰۳۰۱
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۶۳۷۹
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۸۱۶۵
کنترل فرآیندها