راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ریاضی عمومی 1 (برای رشته... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مواد
نام کتاب : ریاضی عمومی 1 (برای رشته های فنی و مهندسی)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
محمد خدامیالسعیدی
۷۰۰۵
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۴۰۰-۹
۱۳۸۸
۱
شومیز
۴۵۶
۹۰,۰۰۰
   قابل استفاده|مهندسی معدن-مواد-هسته ای-ژئوفیزیک - علوم کامپیوترو کشاورزی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۰۳۸
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۵۷۳۵
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۶۹۸۸
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۵۰۶۰
مهندسی مواد- کتاب
توضیحات| نمایش:۴۶۶۳
مهندسی مواد - کتاب