راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معماری 6(درک عمومی معماری) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : معماری 6(درک عمومی معماری)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۱۵۶
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۶۷-۳
۱۳۹۲
۵
شومیز
۴۷۲
۲۰۰,۰۰۰
   درک عمومی معماری

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۰۸۶
معماری 1(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۴۹۲۷
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۵۶۷۲
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۳۴۱
معماری 4(زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۷۵۹۳
معماری 7 (درک عمومی