راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معماری 4(زبان تخصصی معماری) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : معماری 4(زبان تخصصی معماری)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۱۵۴
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۰۱-۷
۱۳۹۲
۵
شومیز
۳۸۶
۱۶۰,۰۰۰
   زبان تخصصی معماری

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۸۲۰۶
معماری 1(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۴۵۵۲
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۵۲۸۰
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۸۷۵۸
معماری 6(درک عمومی
توضیحات| نمایش:۷۰۶۵
معماری 7 (درک عمومی