راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معماری 1(دروس فنی ساختمان 1) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : معماری 1(دروس فنی ساختمان 1)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۱۵۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۶۶-۶
۱۳۹۲
۶
شومیز
۴۳۲
۱۸۰,۰۰۰
   شامل : دروس فنی ساختمان شناخت مواد

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۳۰۷
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۸۲۰
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۸۰۴۷
معماری 4(زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۱۱۵۲۲
معماری 6(درک عمومی
توضیحات| نمایش:۹۳۷۶
معماری 7 (درک عمومی