راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | یادگیری حرکتی کتاب هشتم | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : یادگیری حرکتی کتاب هشتم
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
محمد صابر ستوده
۲۷۲۶۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۳۲-۷
۱۳۹۱
۳
شومیز
۲۸۸
۱۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۰۵۷
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۵۳۱۱
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۸۱۱۰
سنجش و اندازه گیری
توضیحات| نمایش:۳۵۳۲
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۸۹۸۳
مدیریت سازمانها و