راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | یادگیری حرکتی کتاب هشتم | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : یادگیری حرکتی کتاب هشتم
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
محمد صابر ستوده
۲۷۲۶۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۳۲-۷
۱۳۹۱
۳
شومیز
۲۸۸
۱۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۶۳۸
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۴۵۶۳
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۶۸۴۷
سنجش و اندازه گیری
توضیحات| نمایش:۳۱۰۵
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۶۹۵۶
مدیریت سازمانها و