راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | یادگیری حرکتی کتاب هشتم | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : یادگیری حرکتی کتاب هشتم
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
محمد صابر ستوده
۲۷۲۶۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۳۲-۷
۱۳۹۱
۳
شومیز
۲۸۸
۱۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۹۵۷
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۵۱۳۳
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۷۸۶۷
سنجش و اندازه گیری
توضیحات| نمایش:۳۴۴۰
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۸۵۷۹
مدیریت سازمانها و