راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مدیریت سازمانها و... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
احمد مزرعه - نسیم علیمرادی
۷۲۶۷
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۰۱-۱
۱۳۹۶
۸
شومیز
۴۹۶
۳۸۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۸۱۷
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۹۳۰۱
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۵۴۱۳
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۱۱۳۹۳
زبان تخصصی تربیت
توضیحات| نمایش:۳۶۷۶
آسیب شناسی و حرکات