راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مدیریت سازمانها و... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی کتاب هفتم
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
احمد مزرعه - نسیم علیمرادی
۷۲۶۷
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۹۴۶
۱۳۹۵
۷
شومیز
۴۸۸
۳۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۷۰۵
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۶۹۵۷
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۴۰۷۳
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۹۰۲۰
زبان تخصصی تربیت
توضیحات| نمایش:۲۰۴۷
آسیب شناسی و حرکات