لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   شیمی
نام کتاب : شیمی فیزیک
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
حمید چالی - علی اسحاقی - علیرضا رضایی راد - سعیده کرباسی
۷۱۲۴
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۶۷-۹
۱۳۹۳
۶
شوميز
۵۲۸
۳۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۸۴۲
شيمی تجزیه
توضیحات| نمایش:۶۴۷۶
شیمی آلی
توضیحات| نمایش:۳۴۳۴
شيمی معدنی
توضیحات| نمایش:۴۳۳۱
شیمی - زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۲۲۶۶
شیمی کاربردی