راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | کنترل فرآیندها | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : کنترل فرآیندها
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
محمد حسین اقبال احمدی
۷۰۵۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۲۱-۹
۱۳۹۶
۵
شوميز
۴۱۶
۳۲۰,۰۰۰
   رتبه سوم کار شناسی ارشد

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۹۶۴۱
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۷۰۰۲
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۱۲۸۸۲
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۸۶۰۳
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۹۹۷۳
ریاضیات کاربردی