راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | سنجش و اندازه گیری در... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
فرهاد دریانوش (رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد)
۷۲۶۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۶۵-۶
۱۳۹۴
۸
شوميز
۳۸۴
۲۵۰,۰۰۰
   سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۰۰۸
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۵۲۱۴
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۳۴۸۰
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۸۷۸۲
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۵۵۲۰
یادگیری حرکتی کتاب