راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | فیزیولوژی ورزشی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : فیزیولوژی ورزشی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
فرهاد دریانوش (استادیار دانشگاه تبریز)
۷۲۶۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۴۵-۸
۱۳۹۴
۷
شوميز
۴۵۶
۲۷۰,۰۰۰
   کتاب دوم :  فیزیولوژی ورزشی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۶۵۱
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۶۸۹۰
سنجش و اندازه گیری
توضیحات| نمایش:۳۱۱۷
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۷۰۱۳
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۵۰۵۸
یادگیری حرکتی کتاب