راهیان ارشد-انتشارات آزاده | ویژه کارشناسی ارشد | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

پیشخوان آخرین کتاب های منتشره

توضیحات| نمایش:۱۵۶
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۲۳۳
آمار , سنجش واندازه
توضیحات| نمایش:۲۱۸
رشد حرکتی
توضیحات| نمایش:۳۴۸
سیستم عامل
توضیحات| نمایش:۴۳۸
یادگیری حرکتی
توضیحات| نمایش:۶۵۱
عملیات واحد2
توضیحات| نمایش:۷۳۳
عملیات واحد1
توضیحات| نمایش:۵۵۸
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۴۰۲
تحلیل و طراحی
توضیحات| نمایش:۱۹۷۹
اصول ومبانی مدیریت